Co je to multimúzický projekt

    Multimúzický projekt není příliš frekventovaný termín, za to však vystihuje podstatu a formu tohoto projektu. Z etymologického hlediska jde o spojení dvou slov. Multi – tedy předpona značící „více" či „mnoho" a múzický – kořen odvozený od slova múza. Múzy (latinsky Musae) jsou v řecké mytologii dcery nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Jsou to bohyně všeho umění. Termín múzický se svým významem mírně posunul a dnes ho používáme v souvislosti s různými druhy umění – hudebním, tanečním, výtvarným, fotografickým, divadelním atd. Multimúzický projekt je tedy takový projekt, který v sobě zahrnuje více druhů umění, které se prolínají ve vzájemné symbióze, působí synergicky a to v rámci jednoho místa a času. Takovým multimúzickým projektem je např. opera, opereta, muzikál... Snoubí se zde hudba, divadelní prvky, zdobené dekorace, libreto odpovídá múze literární. Asi nejstarším multimúzickým projektem byla antická tragedie. Ta byla označována za vysoký „umělecký" žánr. Veršovanou formou v sobě spojovala mluvené slovo, tanec a zpěv. Nebyla dělená na akty (jednání) - bylo pro ni typické užití jednoty místa, času i děje. Ve druhé polovině 19. století se o multimúzický projekt pokoušel např. německý skladatel Richard Wagner. Nazýval ho Gesamtkunstwerk (všeumělecké dílo). Jako první použil toto označení roku 1827 německý spisovatel a filosof Eusebius Trahndorf. Wagner ho používal ve spojení se svými operami a měl zde na mysli propojení umění výkonných (hudba, divadlo, tanec), literárního (zahrnující ho i poezii) a umění vizuální (malby, sochy, ale také např. architekturu). O dokonalý gesamtkunstwerk se Wagner snažil ve svém operním divadle v Bayreuthu.

    Také Múzochvění naplňuje ideu jednoty místa času a děje. Navíc v sobě propojuje všechny druhy múzických umění – hudbu, tanec, výtvarné umění, umění, literární, fotografii a umění dekorační – do vzájemné symbiózy. Múzochvění vytváří fórum pro mladé (3-99 let) umělce (amatéry, poloprofesionály i profesionály), kteří se zde mohou prezentovat a také navzájem kooperovat na společném uměleckém díle. Svůj umělecký projev si mohou ihned ověřit ve vzájemné interakci mezi účinkujícími navzájem i mezi účinkujícími a publikem...

Co je to Múzochvění

    Múzochvění je multimúzický, kulturně umělecký projekt. Jde o specifický art happening širokého záběru. Je to projekt, ve kterém se ve vzájemném prolnutí uplatňuje umění nejrůznějších druhů, typů, žánrů a kategorií. Zastoupena je hudba, tanec, umění výtvarné, fotografické, choreografické, literární a dekorační. 

     Projekt Múzochvění probíhá od roku 2005 a má dvouletou periodu. Jeho podoba se s každým projektem mírně liší, protože projekt se neustále dynamicky rozvíjí, pozvolna se rozšiřuje. Páteří celé akce je od samého počátku performance účinkujících hudebníků a jejich uskupení, završená společnou skladbou symfonického charakteru. V rámci koncertu zároveň probíhá výstava (či spíše výtvarný happening) výtvarných děl a objektů mnoha výtvarníků, fotografů a dalších umělců. Prostor pro svou prezentaci dostávají v rámci programu také tanečníci, kteří tančí na choreografie, vytvořené speciálně pro tuto příležitost. Každé Múzochvění má své ústřední téma a hudba, výtvarná díla i choreografie jsou vytvořena přímo na něj. Celý prostor kostela je také vhodně vyzdoben květinami a přírodními materiály. Tyto dekorace tak příjemně  tváří kompaktní prostředí, čímž také  do vzájemné symbiózy propojuje hudbu, tanec a výtvarné umění.